Input:

Finančne naložbe, finančni dolgovi, lizing za s.p.

4.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Finančne naložbe, finančni dolgovi, lizing za s.p.

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi s finančnimi naložbami in dolgovi (na primer posojila, delnice, finančni najem...).

Vsebina lekcije:

- Knjiženje pogodbe o najemu (pri lizingodajalcu in pri lizingojemalcu)

- Knjiženje najetega posojila pri banki (če so obresti plačane mesečno, če obresti niso plačane v obdobju, za katerega so obračunane)

- Knjiženje posojila zaposlenemu

- Knjiži nakupa delnic ter provizije posrednika (podjetnik kupi delnice z namenom špekulativnega kratkoročnega zaslužka, podjetnik kupi delnice »za hude čase«, torej z namenom dosegati dolgoročne donose)

- Knjiženje prevrednotovanja finančnih naložb na dan 31.12.20X0.

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov, Poglavje B. Okvir Slovenskih računovodskih standardov, podpoglavje 1-3, PSR 1 in 2.

Lizing

Poznamo dve vrsti lizinga, in sicer finančni in poslovni lizing oziroma najem. S spremenjenimi Slovenskimi računovodskimi standardi pa so se z letom 2019 poenotila pravila evidentiranja najemov in tako ločevanje najemov na finančne in poslovne ni več tako pomembno. Pri najemu je bistveno, da najemnik pridobiva gospodarske koristi iz pravice do uporabe v najem vzetega sredstva, in to v zameno za obveznost plačila za to pravico.

V skladu s spremenjenimi Slovenskimi računovodskimi standardi pa se od 1. 1. 2019 naprej najemi pri najemojemalcu ne bodo več evidentirali različno, glede na to, ali gre za poslovni ali finančni najem, ampak se bodo vsi najemi, ki izpolnjujejo določene pogoje, knjižili kot dolgoročna sredstva na aktivi in kot obveznosti iz najema v pasivi. Med stroški oziroma odhodki pa se ne bodo več knjižile najemnine, temveč amortizacija in obresti. Glede evidentiranja najemov pri najemodajalcu pa ni sprememb.

Izjema so lahko kratkoročni najemi (do enega leta) in najemi manjših vrednosti, katerih vrednost po Slovenskem računovodskem standardu znaša do 10.000 evrov, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema. V teh primerih podjetje lahko še naprej pripozna stroške najemnin in ne evidentira sredstva med osnovnimi sredstvi.

Prav tako pa ne rabi najeme evidentirati po novem organizacija, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, velja za mikro ali majhno družbo, ali organizacija najemnica, ustanovljena v skladu z drugimi predpisi, ki dosega enako velikost, kot velja za mikro ali majhno družbo. Le-ta se lahko odloči, da poslovnih najemov ne pripoznava kot sredstva, ampak pripozna najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno trajanje najema ali na kakšni drugi sistematični podlagi, ki najbolje odraža vzorec najemnikove koristi.

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke. To so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij (npr. v delnice) ali v finančne dolgove drugih (finančne naložbe v dana posojila). (SRS2016 3.1.-3.2.)

Kot prihodek iz naslova opravljanja dejavnosti se po 54. členu ZDoh-2 ne štejejo dohodki iz naložb, in sicer dividende, določene obresti ter kapitalski dobiček, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža ali investicijskih kuponov. Našteti prihodki se obdavčijo kot dohodek iz kapitala, ki vključuje dohodke iz obresti, dividend in kapitalskih dobičkov in se ne vključujejo med davčne prihodke pri ugotavljanju davčne osnove dohodka iz dejavnosti. Na drugi strani se odhodki, nastali v zvezi z doseganjem zgornjih prihodkov, ne priznajo pri ugotavljanju davčne osnove dohodka iz dejavnosti.

Predlagatelj zakona je pojasnil, da je namen takšne ureditve zagotovitev enake davčne obravnave dohodkov fizične osebe, doseženih iz naložb, ne glede na to, iz katerih virov fizična oseba financira naložbo (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti, iz drugih virov).

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, iz davčnega obračuna izloči zgoraj naštete prihodke, ki jih doseže v davčnem obdobju, za katerega sestavlja davčni obračun, v primeru, da ima te prihodke evidentirane v svojih poslovnih knjigah. Ti prihodki se obdavčujejo po pravilih za fizične osebe - občane, na kar je priporočljivo opozoriti tudi izplačevalce teh dohodkov.

Iz davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti se ne izključujejo obresti na denarna sredstva, ki jih doseže fizična oseba, ki opravlja dejavnost na transakcijskem računu in so vezane izključno na opravljanje dejavnosti, pa tudi zamudne obresti, ki jih obračuna kupcem za prepozna plačila, in niso navedene v 54. členu ZDoh-2 in obresti, ki jih zaračuna kupcem zaradi obročnega plačila blaga ali storitev.

Finančne naložbe skladno s SRS2016 3.7. pri začetnem pripoznanju razvrstimo v:

1. finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (so praviloma kratkoročne),

2. finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,

3. finančne naložbe v posojila ali

4. za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva (SRS2016 3.17.).

Kratkoročni/dolgoročni finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo poslovne dolgove podjetja. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb in izdani dolžniški vrednostni papirji. (SRS2016 9.2., 9.3.)

Stroški izposojanja v zvezi s finančnimi dolgovi so finančni odhodki, razen kadar se vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev ali vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje. (SRS2016 9.15.)

Kreditiranje je dajanje na upanje, ki omogoča dolžniku prejetje blaga ali storitve ob odloženem plačilu ali odloženi nasprotni dajatvi. Prodaja na up (kredit) je prodaja blaga ali

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih