Input:

Priprava na bilanciranje za s.p.

4.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Priprava na bilanciranje za s.p.

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo, kako se knjižijo poslovni dogodki ob koncu leta. Najbolj značilni so:

- popis sredstev in obveznosti,

- popis – uskladitev dejanskih stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev s stanji v glavni knjigi (najmanj enkrat letno) (54. člen ZGD-1, 4. odstavek in PSR 7.22),

- na koncu obračunskega obdobja se zaradi spremembe ocen rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. Če je učinek časovne vrednosti denarja pomemben, morajo biti pričakovani izdatki ustrezno diskontirani na sedanjo vrednost. (SRS2016 10.18),

- ob sestavljanju vsakokratnih končnih obračunov amortizacije je treba pri pomembnejših postavkah preverjati dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati, če se pričakovanja pomembno razlikujejo od ocen. Učinek preračuna se obravnava kot sprememba računovodske ocene. Dobo in metodo amortiziranja neopredmetenih sredstev je treba pregledati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. (SRS2016 1.19 in SRS2016 2.24).

Najmanj na koncu leta je potrebno preveriti preostalo vrednost osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva, katero smo jo upoštevali pri določitvi amortizacijske osnove (SRS2016 1.20., 2.25),

- prevrednotenje neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev, za katere se uporablja model nabavne vrednosti, je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Neopredmetena sredstva se ne revalorizirajo. Revalorizirajo se lahko zgradbe in zemljišča. (SRS2016 1.31, 1.32, 2.28) Podjetju ni treba ocenjevati nadomestljive vrednosti sredstva na dan vsakega poročanja. (SRS2016 17.4). Če obstaja kakršnokoli znamenje iz SRS2016 17.5 in 17.6, podjetje oceni nadomestljivo vrednost sredstva. Knjigovodsko vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, za katere se uporablja model nabavne vrednosti, je treba zmanjšati, če presega njihovo nadomestljivo vrednost. (SRS2016 1.40, 2.29) Podjetnik mora preverjati, ali je neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma neopredmeteno sredstvo, ki se še ne uporablja, oslabljeno, tako da na dan sestavitve računovodskih izkazov primerja njegovo knjigovodsko vrednost z njegovo nadomestljivo vrednostjo. (SRS2016 2.30).

- za finančne naložbe, ki niso razvrščene v finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je na vsak dan bilance stanja treba oceniti, ali obstaja kak nepristranski dokaz o njihovi morebitni oslabljenosti. Če tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. (SRS2016 3.25). Dokazani dobiček ali dokazana izguba iz spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti, se pripozna pri finančnem sredstvu, izmerjenem po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in odhodkov. (SRS2016 3.22)

- najmanj na koncu leta je potrebno preveriti, če so zaloge oslabljene (SRS2016 4.18),

- najmanj na koncu leta preveriti, če so posamezne terjatve izkazane v ustrezni velikosti (SRS2016 5.23),

- prevrednotenje denarnih sredstev, ki so izkazana v tuji valuti, smo dolžni zadnji dan v poslovnem letu prevrednotiti po zadnjem znanem tečaju te valute, če se ta spremeni glede na začetni tečaj (SRS2016 7.12),

- dolgovi, ki so nominirani v tuji valuti, se morajo konec poslovnega leta prevrednotiti po zadnjem znanem tečaju valute v kateri so nominirani (SRS2016 9.17,),

- terjatve v tuji valuti (SRS2016 5.25) se konec leta preračunajo v domačo valuto,

- kratkoročno odloženi stroški in odhodki (Slovenski računovodski standard 12) (v praksi se največkrat pojavljajo verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo poslovne dogodke, ki se nanašajo na dve zaporedni obračunski obdobji v zvezi z zavarovanji, najemninami, registracije vozil, članarinami, naročninami na razno strokovno literaturo, obresti),

- stroški oziroma odhodki, ki jih vračunavamo v naprej (Slovenski računovodski standard 12) (naštejmo nekaj najbolj pogostih: stroški računovodskih storitev, storitve, ki se nanašajo na preteklo obračunsko obdobje se dejansko opravljajo še vse do meseca aprila v naslednjem obračunskem obdobju, (ker storitev v zvezi s tem še ni opravljena v obračunskem obdobju tudi nimamo zanjo še verodostojne knjigovodske listine, ki bi jo evidentirali. Stroške pa zato evidentiramo v naprej na podlagi pogodbenega razmerja), storitve revizije, ki se bo seveda opravila v naslednjem obračunskem obdobju, vendar se nanaša na tekoče obračunsko obdobje, stroški porabe električne energije, porabe vode, plina, komunalne storitve in podobno, za katere v obračunskem obdobju še nimamo verodostojne knjigovodske listine),

- kratkoročno odloženi prihodki (Slovenski računovodski standard 12),

- kratkoročno nezaračunani prihodki (Slovenski računovodski standard 12).

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite: Slovenski računovodski standardi (Uvod v SRS2016, B. Okvir Slovenskih računovodskih standardov, 4. Prevrednotovanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih in računovodskih razvidih, pri vseh SRS2016 – Slovenski računovodski standardi 1 do 11 poglavje Č o prevrednotovanju), ter standarda SRS2016 Slovenski računovodski standard 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in SRS2016 – Slovenski računovodski standard 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Pomembno načelo za bilanciranje (glej Uvod v SRS2016) je:

- načelo upoštevanja nastanka poslovnega dogodka (stroške in prihodke upoštevamo ob njihovem nastanku in ne takrat, ko jih prejmemo ali plačamo v denarju) in jih evidentiramo v obdobju, na katero se nanašajo. Za ta del moramo v računovodstvu opraviti ustrezne kontrole in če je potrebno nato še knjižbe – glejte lekcijo 10 o aktivnih in pasivnih časovnih razmejitvah.

V okviru priprave na bilanciranje opravimo tudi vse potrebne računovodske kontrole, to je:

- da se stanja na kontih ujemajo z dejanskim

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih