Input:

Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov za s.p.

4.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Materialno knjigovodstvo ter knjigovodstvo proizvodov za s.p.

Cilj lekcije

V lekciji o materialnem knjigovodstvu ter knjigovodstvu proizvodov vas bomo seznanili kako se zaloge materiala ob nakupu ovrednoti po nabavni ceni. Prikazali bomo vse možne količinske metode vodenja zalog proizvodnje. Prikazali bomo, kako se stroški prenesejo iz razreda 4 na nedokončano proizvodnjo, kako se ugotovi delež dokončane proizvodnje, kako se ugotovi vrednost prodanih proizvodov ter kako se knjiži prodajna cena teh proizvodov.

Vsebina lekcije:

1) Knjiženje nakupa materiala (nakupna vrednost zmanjšana za popuste, stroški prevoza, carine)

2) Knjiženje prejetega letnega superrabata za nakupe surovin

3) Knjiženje nabave zalog materiala ter porabo v glavni knjigi, prikaz gibanja zalog materiala na kartici materiala (če podjetnik uporablja metodo zaporednih cen ali metodo tehtanih povprečnih cen. Povprečne cene lahko organizacija izračunava za vsak dodatni prejem v zalogo (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) ali za obdobje.)

4) Knjiženje prodaje materiala, ki ga podjetnik pri proizvodnji ne bo več potreboval (ugotavljanje dobička/izgube iz posla).

5) Knjiženje stroškov, katere je podjetnik imel pri proizvodnji izdelkov (stroškov materiala, stroškov storitev kooperantov, neposrednih stroškov amortizacije, izdelavnih plač) na nedokončano proizvodnjo, kako se ugotovi in evidentira delež dokončane proizvodnje, kako se ugotovi vrednost prodanih proizvodov ter kako se knjiži prodajna cena teh proizvodov.

6) Knjiženje lastnih polproizvodov, ki jih da kooperantu v končno brušenje in barvanje, preden jih sestavi v gotove proizvode

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standardi SRS2016 – Slovenski računovodski standardi 4, 12 in PSR 3.

Zaloge so zaloge materiala in blaga ter zaloge proizvodov, polproizvodov in nedokončane proizvodnje iz ustreznih popisnih list ob koncu obračunskega obdobja. Knjigovodska vrednost zalog ne sme presegati njihove čiste iztržljive vrednosti (SRS2016 4.19.).

Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. (SRS2016 4.2.) Material v širšem pomenu so osnovni in pomožni material, polproizvodi, deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo (SRS2016 4.28).

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste (SRS2016 4.11.). Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne (SRS2016 4.11.) Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega zavarovanja, stroški posebej zaračunane embalaže, stroški spremljanja blaga, stroški storitev posredniških agencij in podobni stroški, ki bremenijo kupca. Popusti pri nakupni ceni so le popusti, zapisani na računu; kasneje dobljeni popusti zmanjšujejo poslovne odhodke (SRS2016 4.28 m.).

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški materiala (SRS2016 12.1.). Stroški materiala so odvisni od metode, ki se uporablja: metoda zaporednih cen ali metoda tehtanih povprečnih cen. Povprečne cene lahko podjetnik izračunava za vsak dodatni prejem v zalogo (metoda drsečih tehtanih povprečnih cen) ali za obdobje. Če se uporabljajo stalne cene materiala, se pri porabi obračuna ustrezni del odmikov (SRS2016 12.12.).

Zaloga v postopku proizvajanja zajema nedokončano proizvodnjo in polproizvode. Nedokončana proizvodnja so lahko tudi storitve, ki so do konca obračunskega obdobja dokončane, naročnik pa jih še ni prevzel (potrdil) (SRS2016 4.3.) . Količinska enota zaloge proizvoda in nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po eni izmed metod iz PSR 3, ki je v skladu s predvideno shemo izkaza poslovnega izida. Zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje se lahko vrednotijo le po izbranih vrstah stroškov, vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in neposrednih stroških storitev. V nabavno vrednost količinske enote proizvodov in nedokončane proizvodnje je mogoče pri dolgotrajnih proizvajalnih procesih všteti tudi obresti od dobljenih posojil, s katerimi se takšne zaloge financirajo (če traja njihovo proizvajanje dlje kot obračunsko obdobje) (SRS2016 4.31.) (opomba 1).

Opomba 1:

Stroški izposojanja, nastali v zvezi z nedokončano proizvodnjo in gotovimi proizvodi, se vštevajo v vrednost nedokončane proizvodnje in proizvodov še zlasti pri dolgotrajnih proizvajalnih procesih, na primer v ladjedelništvu, gradbeništvu in podobnih dejavnostih.

Pri običajnem vrednotenju zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje po proizvajalnih stroških se upoštevajo poslovni odhodki, sestavljeni iz proizvajalnih stroškov, ki se ne zadržujejo več v teh zalogah, pa tudi v obračunskem obdobju obračunani stroški nakupovanja in stroški prodajanja ter stroški splošnih dejavnosti (SRS2016 14.13.).

Pri enakomernem proizvajanju in neenakomernem prodajanju se v krajših obdobjih dosega normalnejši poslovni izid, če se zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje vrednotijo po zoženi lastni ceni. V takem primeru so poslovni odhodki sestavljeni iz zožene lastne cene prodanih količin in iz neposrednih stroškov prodajanja, obračunanih v obračunskem obdobju (SRS2016 14.14.).

Pri enakomernem prodajanju in neenakomernem proizvajanju se v krajših obdobjih dosega normalnejši poslovni izid, če se zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje vrednotijo po spremenljivih proizvajalnih stroških. V takem primeru so poslovni odhodki sestavljeni iz spremenljivih proizvajalnih in spremenljivih

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih